czwartek, 30 sierpnia 2012

Sakrament Chrztu Świętego

W najbliższą niedzielę 2 września w Bazylice Matki Bożej Anielskiej zostanie udzielony Sakrament Chrztu Świętego według ksiąg liturgicznych obowiązujących w 1962 roku. Ceremonia rozpocznie się o godzinie 14.00 przy drzwiach kościoła. Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Msze święte we wrześniu

Serdecznie zapraszamy na Msze Święte w klasycznym rycie rzymskim sprawowane w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej o godzinie 14.30:
  • w XIV niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego 2 września propria mszalne 
  • w XVI niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego 16 września propria mszalne

sobota, 18 sierpnia 2012

Ogłoszenie

Poszukujemy osób obdarzonych dobrym głosem do włączenia się w
tworzenie oprawy muzycznej Mszy świętych. Wszystkich chętnych
zachęcamy do kontaktu osobistego w zakrystii lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej: tridentina.dabrowa@gmail.com.

XII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Słowa Chrystusa:
<<Błogosławione oczy, które
widzą, co wy widzicie>> odnoszą
się do wszystkich dzieci Kościoła.
W Starym Testamencie
obowiązywały te same
przykazania, w ludziach tkwiły te
same namiętności, a nie mieli oni
Sakramentów świętych i
wszystkich łask, jakie one
przynoszą. Dzisiaj Chrystus staje
przed nami jako pośrednik
Nowego Przymierza
doskonalszego niż Stare (lekcja) i
jako miłosierny Samarytanin,
który pochyła się nad duszą
ludzką, obrabowaną z łaski i
poranioną, aby ją uzdrowić
(ewangelia).
(Mszał Rzymski w opracowaniu
benedyktynów tynieckich,
Poznań 1963).


Lekcja z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian:
Bracia: Ufność taką mamy przez
Chrystusa ku Bogu. Nie
jakobyśmy zdolni byli pomyśleć
co sami z siebie, jako z siebie, ale
zdolność nasza z Boga jest. On
też uzdolnił nas, abyśmy się stali
sługami nowego Przymierza, nie
według litery, ale według Ducha:
bo litera zabija, a Duch ożywia. A
jeśli posługa śmierci, wyryta
literami na kamieniach, była w
takiej chwale, że synowie Izraela
nie mogli patrzeć na twarz
Mojżeszową dla jasności oblicza
jego, która zniknąć miała, jakoż
więcej posługa Ducha będzie w
chwale. Albowiem jeśli chwałą
jest posługa potępienia, daleko
bardziej w chwałę obfitować
będzie posługa sprawiedliwości.
(2 Kor 3:4-9)

Z Ewangelii według świętego Łukasza:
Onego czasu: Rzekł Jezus
uczniom swoim: <<Błogosławione
oczy, które widzą, co wy
widzicie. Bo powiadam wam, że
wielu proroków i królów chciało
widzieć, co wy widzicie, a nie
widzieli, i słyszeć, co słyszycie, a
nie słyszeli>>.
A oto pewien biegły w Zakonie
powstał doświadczając Go i
rzekł: <<Nauczycielu, co mam
czynić, abym osiągnął życie
wieczne?>> A On rzekł do niego:
<<W Prawie co napisano? jako
czytasz?>> A on odpowiadając
rzekł: <<Będziesz miłował Pana
Boga twego ze wszystkiego
serca twego i ze wszystkiej
duszy twojej, i ze wszystkich sił
twoich, i ze wszystkiej myśli
twojej, a bliźniego twego jak
siebie samego>>. Rzekł mu:
<<Dobrześ odpowiedział. Czyń to,
a będziesz żył>>. On zaś, chcąc się
usprawiedliwić, rzekł do Jezusa:
<<A któż jest moim bliźnim?>>
Jezus zaś, podejmując pytanie,
rzekł:
<<Człowiek pewien zstępował z
Jerozolimy do Jerycha i wpadł
między złoczyńców, którzy go
też złupili i rany zadawszy
odeszli, zostawiając na pół
umarłego. I zdarzyło się, że
kapłan pewien zstępował tąż
drogą i ujrzawszy go minął.
Także i lewita, będąc blisko
miejsca i widząc go, minął. A
Samarytanin pewien, zdążając
drogą, przechodził obok niego i
ujrzawszy go użalił się nad nim. I
przybliżywszy się zawiązał rany
jego, nalewając oliwy i wina,
posadził go na swe juczne
zwierzę i zawiózł do gospody, i
pielęgnował go. A nazajutrz
wyjął dwa denary i wręczył je
właścicielowi gospody, mówiąc:
Miej nad nim pieczę, a cokolwiek
ponad to wydasz, ja, gdy się
wrócę, oddam tobie.
Któryż z tych trzech zdaje ci się
być bliźnim tego, co wpadł
między złoczyńców?>> A on rzekł:
<<Ten, który mu miłosierdzie
okazał>>. I rzekł mu Jezus: <<Idź, a
czyń i ty podobnie>>.
(Łk 10, 23-27)

czwartek, 2 sierpnia 2012

X Niedziela po Zesłaniu Duch ŚwiętegoDzieło naszego uświęcenia byłoby rzeczą niemożliwą, gdybyśmy chcieli dokonać go własnymi siłami, jedynie bowiem przez Ducha Świętego czyny nasze nabierają wartości nadprzyrodzonej, której z siebie nie mają. Oto co Kościół tłumaczy nam dziś, dając nam pojęcie prawdziwej pokory chrześcijańskiej. Bogu zawdzięczamy unikanie grzechu, otrzymanie zań pzebaczenia i możność wymówienia choćby Imienia Jezus dla stwierdzenia Jego Bóstwa.
W przypowieści o faryzeuszu i celniku Boski Mistrz piętnuje pychę, polegającą na ufaniu we własne siły, a objawiającą się w gardzeniu bliźnimi. 
"Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych" w opracowaniu Benedyktynów Tynieckich, Tyniec 1949


Msze święte w sierpniu

Serdecznie zapraszamy na Msze Święte w klasycznym rycie rzymskim sprawowane w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej o godzinie 14.30:
  • w X Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego 5 sierpnia  propria mszalne 
  • w XII niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego 19 sierpnia propria mszalne 

niedziela, 15 lipca 2012

Zatarcie różnicy płci w ubiorze

Kard. Giuseppe Siri

Zatarcie różnicy płci w ubiorze


Do Wielebnego Duchowieństwa, do wszystkich sióstr nauczających, do ukochanych synów ruchów katolickich, do wychowawców zmierzających pójść za prawdziwą doktryną chrześcijańską.

Pierwsze oznaki późno przybywającej wiosny wskazują, że w tym roku obserwujemy wzrost noszeniu spodni przez dziewczyny, kobiety a nawet matki. Do 1959 roku w Genui taki ubiór zwykle oznaczał, że dana osoba była turystą ale teraz wydaje się, że znacząca liczba kobiet i dziewczyn z Genui już tylko dla wygody zaczęła nosić spodnie.

Ciągły wzrost takich zachowań zobowiązuje nas by rozważyć i zapytać osoby do których ten list jest skierowany jak wielkiej wagi jest to problem, szczególnie dla kogoś kto jest świadomy swej odpowiedzialności przed Bogiem.

Zastanówmy się przede wszystkim jaka powinna być zrównoważona, zgodna z katolicką moralnością opinia na temat noszenia spodni przez kobiety.

Po pierwsze, kiedy mówimy o przykrywaniu żeńskiego ciała przez noszenie spodni nie możemy stanowić o skromności w opozycji do urazy, ponieważ spodnie przykrywają ciało w zdecydowanie większym stopniu niż nowoczesne spódnice.

Po drugie, o skromności ubrania nie stanowi tylko i wyłącznie fakt jak dużo tego ciała przykrywa, ale także to jak bardzo do ciała ubranie przylega.

Noszenie sukienki przez kobiety oddziałuje przede wszystkim na jej psychikę a to z kolei ma wpływ na nią jako żonę, a w konsekwencji może zepsuć zasadnicze relacje miedzy płciami. Co więcej noszenie spodni przez kobietę, wpływa niezmiernie destrukcyjnie na nią jako matkę poprzez krzywdzenie jej godności oczach potomstwa. Każdy z tych punktów zostanie osobno rozważony.

Psychologia kobiety odmieniona przez noszenie sukienki.

Motywem skłaniającym kobiety do noszenia spodni jest utożsamianie się z człowiekiem który jest silniejszy i bardziej niezależny. Ta motywacja jest bardzo wyraźnie widoczna kiedy spodnie powodują umysłowe nastawienie kobiety jak mężczyzna. Po drugie, od zawsze odzież noszona przez daną osoba wpływała w pewnym sensie na jej gesty, nastawienie i zachowania, tak więc to co nosimy na zewnątrz narzuca nam pewne nastroje wewnętrzne.

Tym samym kobieta nosząca spodnie mniej reaguje na swoją kobiecość. Te powody wystarczają by ostrzec nas, jak noszenie spodni destrukcyjnie wpływa na psychikę kobiety.

Spodnie maja tendencje do psucia relacji miedzy kobietą a mężczyzna.

Relacje miedzy dwojgiem ludzi ujawniają się z nastaniem pełnoletności. W tym okresie wzajemna atrakcyjność jest dominująca. Podstawą tej atrakcyjności jest wzajemne dopełnianie się lub uzupełnianie. Jeżeli te różnice stają się mniej oczywiste, ponieważ jeden z głównych, zewnętrznych czynników jest wyeliminowany a psychologiczna struktura płci jest osłabiona zmieniają się podstawowe czynniki wpływające na relacje między mężczyzną i kobieta. Wzajemna atrakcyjność miedzy płciami jest poprzedzona naturalnie miedzy innymi poprzez wstyd, który trzyma rosnące instynkty pod kontrolą, narzuca pewien szacunek i skłania się do tego, aby rozwijać wzajemny szacunek, zdrowy rozsądek oraz hamuje te instynkty, które w niekontrolowany sposób wpłynęłyby na nasze czyny. To właśnie przez odzież jaką nosimy ujawnia się nasza natura. Kiedy wstyd nie przeszkadza nam w hamowaniu naszych zachowań, wtedy relacje między kobietą a mężczyzną zostają poniżone do czystej zmysłowości, pozbawionej przede wszystkim wzajemnego szacunku. Doświadczenie pokazuje ,że kiedy kobieta nie jest 100% kobietą wtedy następuje wzrost jej słabości.

Spodnie krzywdzą godność matki w oczach jej dzieci.

Wszystkie dzieci opierają swoje zachowania na godności ich matki. Pierwszy kryzys wewnętrzny dzieci, kiedy budzą się do życia następuje w okresie dojrzewania. Dzieci są bardzo wrażliwe na tym punkcie. Dzieci instynktownie opierają swoje zachowania na zachowaniu matki. To właśnie dzieciństwo i dziecięce dramaty wpływają na ukształtowanie późniejszego życia dziecka. Dziecko nie zna definicji frywolności, niewiary ale posiada instynktowny szósty zmysł, aby je rozpoznać i kiedy one następują pozostają bardzo gorzko zranione w duszy. Zmiana kobiecej psychologii powoduje podstawowe i nieodwracalne uszkodzenie rodziny, małżeńskiej wierności, ludzkiej sympatii i ludzkiego społeczeństwa. Jest to tym bardziej niebezpieczne, gdyż w krótkim czasie nie jesteśmy w stanie tych skutków właściwie dostrzec.

Dlatego zwracam się z ostrzeżeniem do duchownych w parafiach, do spowiedników, do członków wszystkich stowarzyszeń religijnych, zakonnic i zakonników. Pragnę abyśmy wszyscy stali się świadomi tego wielkiego problemu. Właściwe zrozumienie tego doniosłego zagadnienia, ułatwi nam skuteczne przeciwdziałanie wobec rosącej fali zła moralnego.

Ludzie przychodzą i odchodzą. Bóg dał nam pokój, wolną wolę ale żelazna linia wiecznego prawa nigdy nie zmienia się i nigdy nie zostanie zmienione.

Konsekwencją pogwałcenia wiecznych praw jest obraz nowego człowieka, jego nieporządek, jego bolesna niestałość oraz wstrząsająca liczba ludzkich rozbitków, którzy nie mogą samoczynnie zmniejszyć odczucia smutku i odrzucenia. Żyją oni krótko z sercami i domami przepełnionymi zimnymi odczuciami. Z jednej strony widzimy starców, z drugiej dzieci.

Duchowni nie mogą pozwolić aby ślepe spojrzenie w kierunku nowego zwyczaju noszenia przez kobiety spodni, który podkopuje moralną pozycje wszystkich instytucji pozostało bez wyraźnego sprzeciwu. Ich głos w konfesjonale powinien być ostry i decydujący.

Dlatego tak ważna jest współpraca wszystkich ludzi życzliwych, wszystkich oświeconych umysłów aby stworzyć potężną tamę, która zatrzyma narastającą powódź.

Powinniśmy bronić się przed sztuka i rzemiosłem mediów. Projektanci mody i ich dzieła maja tutaj zasadniczo decydujący wpływ. Artystyczny sens, wyrafinowanie i dobry smak może razem z nimi pomóc znaleźć właściwe rozwiązanie, jeśli chodzi o trapiący nas dramat noszenie spodni przez kobiety.

Nie zaprzeczam, że nowoczesne życie ustanawia pewne problemy i stawia przed nami wymagania, które nieznane były naszym przodkom. Ale stwierdzam, że wartości muszą zostać zawsze chronione gdyż doświadczenia mijają bardzo szybko.

Kiedy widzimy kobietę w spodniach, widzimy w niej pewną dwuznaczność, niedoskonałość i jednym słowem monstrualność.

Genua, 12 czerwca 1960


na język polski przełożyła Bogumiła Janusz