Wiernym Środowiska Tradycji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej w odpowiedzi na troski i pytania

W niedzielę dnia 7.10 2018 wierni jak w każdą niedzielę przygotowali prowizoryczny ołtarz zebrali się na poprzedzającym każdą Mszę Św. różańcu lecz nie doczekali się celebransa, który powinien odprawić Mszę Św.

Ustalenie „harmonogramu” i wyznaczenie celebransów na kolejne niedziele każdego miesiąca jest jedyną czynnością w ramach erygowanego przez JE ks. Biskupa Duszpasterstwa Tradycji jaką zajmował się mianowany na tę funkcję Duszpasterz ks. Tomasz Smalcerz.

Wierni od 9 lat bezskuteczne proszą o Mszę Św. w tradycyjnej formie rytu rzymskiego odprawianą w godnych warunkach przez księdza, który jest odpowiednio przygotowanego i ma do tego warunki, zapewnione przez Biskupa miejsca.

Ostatnia nasza synowska prośba z 24.12.2017 r. spowodowała najpierw odmowę jej spełnienia przez JE ks. Biskupa, a po kolejnej uzasadnionej faktycznie i prawnie prośbie o zmianę stanowiska osoba składająca prośbę doczekała się kuriozalnej (także odmownej) odpowiedzi ze strony ks. Kanclerza Kurii Sosnowieckiej mieszającej porządki odpowiedzi oficjalnej dla Środowiska i prywatnego listu do tejże osoby.

Aby nie dopuścić do manipulacji czy przekłamań Wierni mają do wglądu pełną korespondencję dotyczącą naszych synowskich próśb poniżej na stronie.

Efektem naszych próśb oprócz odmowy ich spełnienia było zawieszenie sprawowania Mszy Św. na okres wakacji. Przed pierwszą po przerwie Mszą Św. ks. Duszpasterz wystąpił z przemówieniem w którym określił nasze synowskie prośby jako „głupie”, postawił tezę, iż istnieje jakiś konflikt a następnie w oparciu o tę tezę stwierdził, iż w warunkach konfliktu nie widzi możliwości funkcjonowania duszpasterstwa.

Do Środowiska nie dotarł żadna decyzja czy dekret Biskupa miejsca zwalniający Duszpasterza Środowiska z jego obowiązków czy też likwidujący to duszpasterstwo. Sam Duszpasterz także nie raczył udzielić żadnych informacji, można więc przypuszczać, iż decyzja ks. Duszpasterza o zaprzestaniu nawet tak minimalnej działalności jaką jest ustalenie harmonogramu odprawiania Mszy Św. jest samowolna.

Na troski, obawy i cierpienia Wiernych możemy odpowiedzieć tylko jedno: prosimy o zintensyfikowanie modlitw za Kościół Święty i naszych kapłanów oraz informujemy, iż najbliższe możliwości skorzystania z Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim oferuje Diecezja Gliwicka w Kościele św. Ducha w Bytomiu oraz Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X w kaplicy w Chorzowie.

niedziela, 27 marca 2022

Integrujemy katolików z Zagłębia Dąbrowskiego i okolic

 


Naszą intencją jest dotarcie do katolików Zagłębia Dąbrowskiego i utworzenie kaplicy, w której będzie sprawowana Msza wszech czasów, zwana "Trydencką".
 
Zapraszamy na naszą aktualną stronę www:
 
oraz na stronę Facebooka:

 
Msza święta w klasycznym rycie rzymskim inaczej Trydencka lub Tridentina
- "Najpiękniejsza po tej stronie nieba"

 
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
trydencka.zaglebiedabrowskie@gmail.com

niedziela, 31 maja 2020

Zmarł ks. prał Tadeusz Kamiński

Z żalem informujemy, że 30 maja 2020 zmarł ks. prał. Tadeusz Kamiński.

 Ś.P. ks. Kamiński odprawiał Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim w naszym duszpasterstwie przez 5 lat - od 2013 do 2018.

Informacja o dacie Mszy Świętej w Klasycznym Rycie Rzymskim za duszę ś.p. Księdza Prałata zostanie podana wkrótce. 

poniedziałek, 14 stycznia 2019

Zmarł ks. Stefan WalusińskiW dniu dzisiejszym, w 82. roku życia i w 58. roku kapłaństwa, w szpitalu, zaopatrzony sakramentami świętymi, odszedł do Pana ks. kan. Stefan Walusiński, były proboszcz parafii pw. NMP Częstochowskiej w Rodakach, w ostatnich latach mieszkał w Domu Księży św. Józefa w Będzinie. Od 2013 do 2015 odprawiał w naszym środowisku Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim.
Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace.

piątek, 5 października 2018

Klucz do zrozumienia sytuacji

„Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?” J 18:23

Przed pierwszą po przerwie Mszą Św w tradycyjnym rycie rzymskim w dniu 30 września 2018  Ks. Tomasz Smalcerz Duszpasterz Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej Diecezji Sosnowieckiej  zechciał poinformować wiernych, iż:
  1. Na stronie internetowej Środowiska Tradycji Diecezji Sosnowieckiej znajdują się informacje na jego temat które są półprawdami lub insynuacjami i poprosił o ich usunięcie;
  2. Są pisma, które wprowadzają głupie pomysły i istnieje konflikt, który jest eskalowany przez pewne osoby, które składają pisma, a nie mają odwagi napisać swojego imienia i nazwiska;
  3. Nie widzi możliwości funkcjonowania duszpasterstwa jeśli duszpasterstwo jest skonfliktowane z Pasterzem i nie ma jedności z Biskupem
Na zakończenie wystąpienia Ks. Duszpasterz poprosił Wiernych o rozwiązanie sporu

Można kogoś uderzyć fizycznie ale można także uderzyć złym słowem, niesłusznym oskarżeniem, obmową czy w inny niefizyczny sposób. Środowisko Wiernych Tradycji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej prosi od 9 lat o jedynie o Mszę Sw. w tradycyjnej formie rytu rzymskiego odprawianą w godnych warunkach przez księdza, który jest odpowiednio do takiej posługi przygotowany.
Na swoje prośby przedstawione w dwóch pismach skierowanych do JE Biskupa miejsca, w których wskazano obecne problemy wraz z ich uzasadnieniem Środowisko uzyskało arbitralną odmowę, nie doczekawszy się żadnego dowodu obalającego argumenty przedstawione jako uzasadnienie swojej synowskiej prośby oraz zawieszenie sprawowania Mszy Św. w okresie wakacyjnym i groźbę całkowitej jej likwidacji. 
Każdy (poniżej pisma oraz odpowiedzi podane do wiadomości Wiernych) może sprawdzić czy prośby środowiska można zakwalifikować jako „głupie pomysły”, a same pisma jako nie oddające należnego szacunku JE Księdzu Biskupowi, ks. Kanclerzowi lub podające gdziekolwiek nieprawdę, a także czy nie podkreślają intencji wzmocnienia więzów z Diecezją, swoimi parafiami, a co za tym idzie z Biskupem miejsca.

Dygresja: Co się stało ze słynną Kościelną romanitas będącą wzorem kultury i dyplomacji. Miesza się porządki formalne, odwołuje się do uczuć i odczuć, każe się cieszyć z tego co mamy jakby  ktokolwiek miał wyświadczyć Wiernym jedynie łaskę, a nie wykonywać powierzone sobie zadania. Pragniemy zatem przypomnieć, iż celem ostatecznym Kościoła jest chwała Boża, według słów Pisma św. (Przyp. 16, 4): "Pan wszystko zdziałał sam dla siebie". Celem zaś bliższym Kościoła jest zbawienie ludzi i rozkrzewienie religii Chrystusowej na ziemi. Dobrze jest mieć te cele zawsze przed oczyma aby nie stać się nieprzyjacielem własnej duszy.

Ks Tomasz Smalcerz jest młodym człowiekiem ale legitymującym się już doktoratem z prawa kanonicznego, cieszy się też zaufaniem JE Ks. Biskupa ponieważ jest członkiem Rady Kapłańskiej Diecezji Sosnowieckiej z nominacji Biskupa i Duszpasterzem Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej Diecezji Sosnowieckiej, a także sędzią audytorem Sądu Biskupiego Diecezji Sosnowieckiej.
Wystąpienie ks. Duszpasterza, traktowane łagodnie, należałoby odczytać jako pozbawione wiedzy o meritum omawianego zagadnienia i pozbawione elementarnej logiki.
W zakresie wiedzy, z należnym szacunkiem, pragniemy doradzić spokojne przeczytanie naszych próśb i odpowiedzi oraz ponowne przeanalizowanie własnego stanowiska.
W zakresie logiki - nie badaliśmy programu studiów w Seminarium Diecezjalnym i nie wiemy czy seminarzyści mają kurs logiki, ale zakładamy, iż doktor prawa kanonicznego powinien taki kurs przejść. Dla wyjaśnienia: logikę traktujemy klasycznie (Arystoteles) jako naukę o wnioskowaniu i dowodzeniu (dedukcyjnym, indukcyjnym) pozwalającą na odkrywanie prawdy. Zgodnie z takim założeniem niezbędne jest wyjaśnienie gdzie i na podstawie jakich przesłanek Czcigodny Ksiądz wywnioskował, że istnieje jakikolwiek konflikt, gdzie oprócz synowskiej prośby zamieszczono jakiekolwiek pomysły w szczególności te głupie, które z pism nie było podpisane. Domaganie się usunięcia z Internetu oficjalnej korespondencji Wiernych także wymaga uzasadnienia, a ponieważ odpowiedzi nie zostały opatrzone klauzulą tajności prosimy o wskazanie jakie elementy w piśmie JE Ks. Biskupa lub ks. Kanclerza powodują że musieliby się ich wstydzić lub obawiać poinformowania Wiernych.

W odniesieniu do celów Kościoła rozpatrywane słuszne i sprawiedliwe prośby Wiernych nie mogą pozostać bez pozytywnej odpowiedzi jeśli nie ma braku obiektywnych możliwości ich spełnienia. Jeśli zaś istnieje podejrzenie braku zasadności prośby należałoby taki brak wykazać przeprowadzając odpowiedni dowód.

Wyjaśniamy również, iż konflikt to „proces, w którym dąży się do osiągnięcia własnych celów przez wyeliminowanie, podporządkowanie bądź zniszczenie drugiej strony dążącej do celów podobnych lub identycznych. Zachowania konfliktowe mają na celu zniszczenie lub co najmniej kontrolowanie drugiej strony, a skutki polegają na tym, że zysk jednej strony jest stratą dla strony drugiej” (Wikipedia). Wierni traktują swoje prośby jako wspierające Biskupa miejsca w realizacji celów Kościoła nie są więc i nie mogą być w jakimkolwiek konflikcie stąd wypowiedź Ks. Duszpasterza mogłaby być traktowana jako przypisywanie hierarchii, iż jest jedyną stroną pozostającą w konflikcie, a ponieważ konflikt nie może istnieć bez drugiej strony teza o istnieniu konfliktu musi być fałszem dlatego prosimy Czcigodnego Ks. Duszpasterza o rozważenie możliwości przeproszenia JE Ks. Biskupa i Ks. Kanclerza za przypisywanie im postawy konfliktowej.
Wierni przedstawili swoje synowskie prośby zaś JE Ks. Biskup nie zechciał ich spełnić. Spełnienie prośby powoduje zazwyczaj wdzięczność, a jej odrzucenie zawód a nie konflikt. Na tym, w chwili obecnej, sprawa się kończy.

Na tle wypowiedzi ks. Duszpasterza oraz wcześniejszych jego enuncjacji przedstawionych w odpowiedzi Ks. Kanclerza dotyczących sfery uczuć (np. nienawiść) będących odpowiedzią na rzeczowe argumenty natury formalnej i faktycznej można z troską postawić tezę, iż w prowadzonym dialogu da się rozpoznać elementy subiektywizmu często cechujące posługiwanie się błędną teorią poznania.

Istota tego błędu tkwi w przeniesieniu punktu ciężkości poznawania z głowy do serca. Jest to rys charakterystyczny dla filozofii Kanta, która posłużyła za punkt wyjścia do rozwiązania kwestii o poznawalności rzeczy przez oparcie się na uczuciu lub na wyczuciu rzeczy przez człowieka, które zastępuje poznanie rzeczy samej w sobie.

O ile w przypadku dość błahej sprawy jaką jest synowska prośba Wiernych taka metodologia może prowadzić co najwyżej do nieporozumień to zagadnienie staje się istotne w przypadku gdyby taka postawa była ogólną normą stosowaną czy to w kolejnych sprawach w Sądzie Biskupim czy też sprawowaniu obowiązków kapłańskich czy, co nie daj Boże w funkcjonowaniu całej Kurii.

Zastępowanie bowiem poznania rzeczy (np. religii) w jej istocie (samej w sobie) redukuje rolę człowieka w poznawaniu wyłącznie do poznawania zjawiska (np. religijności), a to już trąci agnostycyzmem czyli zbliżałoby się niebezpiecznie do potępionego wielokrotnie przez Kościół modernizmu.
„Moderniści agnostycyzm uważają za podwalinę filozofii religijnej. Wedle tej teorii, rozum ludzki skazany jest jedynie na zjawiska, na to, co podpada pod zmysły, i to w tej postaci, w jakiej pod zmysły podpada; nie ma rozum, ani prawa, ani możności przekroczenia tych granic. Stąd nie może wznieść się ani do Boga, ani też istnienia Jego poznać ze stworzeń widzialnych. Wynika z tego, że Bóg bezpośrednio żadną miarą nie może być przedmiotem wiedzy; w historii zaś nie należy Boga uważać jako przedmiot dziejowy”. Św. Pius X encyklika Pascendi (doradzamy zapoznanie się w całości).
Adam Dobiński

sobota, 15 września 2018

INFORMACJE WRZEŚNIOWE

Drodzy Wierni Środowiska Tradycji Łacińskiej Diecezji Sosnowieckiej


Zgodnie z informacjami przekazanymi w czerwcu przed ks. dr. Tomasza Smalcerza, oraz umieszczonymi na stronie Diecezji Sosnowieckiej - kolejna Msza Święta ma zostać odprawiona w niedzielę 30 września o godz. 14:30 w kaplicy Domu Św. Józefa w Będzinie.

Proszę wszystkie osoby zaangażowane w zabezpieczenie paramentów należących do wiernych Duszpasterstwa o przybycie co najmniej o godzinie 13:30. Ponadto na naszą ponowną prośbę z dnia 8 czerwca br., skierowaną do JE Księdza Biskupa Ordynariusza naszej diecezji dotyczącą rozwoju liturgii w tradycyjnym Rycie Rzymskim otrzymaliśmy odpowiedź, którą w imieniu  ks. Biskupa skierował na ręce osoby składającej pismo Ks. Kanclerz Kurii naszej diecezji.
Z uwagi na dość kuriozalną formę i treść odpowiedzi, w duchu lojalności wobec naszych duszpasterzy osoba składająca pisma skierowała na ręce Ks. Kanclerza informację i wyjaśnienie dotyczące publikacji odpowiedzi.
Wierni mogą zapoznać się z treścią całej korespondencji poniżej.


ODPOWIEDŻ NA PISMO KSIĘDZA KANCLERZA
"Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Czcigodny Księże Kanclerzu,
uprzejmie dziękuję za skierowane pismo L.dz. 713/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. Ponieważ zechciał czcigodny Ksiądz połączyć w jednym piśmie dwa porządki:
1 odpowiedzi w imieniu JE ks. Biskupa Ordynariusza naszej diecezji na słuszne, sprawiedliwe i uzasadnione prośby Środowiska Tradycji Diecezji Sosnowieckiej,  w imieniu którego raz osobiście, a raz w towarzystwie dwóch innych osób, wystąpiłem jako zaledwie składający (współskadający) pisma oraz
2  podzielenia się z moją skromną osobą opiniami, odczuciami i wrażeniami, a także radami, które jako pokorny syn Kościoła z wdzięcznością przyjmuję, czuję się w obowiązku wyjaśnić, co następuje:

Nie miałem dotychczas przyjemności prowadzić z czcigodnym Księdzem korespondencji osobistej jednakże uprzejmie informuję, iż gdyby zagadnienia lub charakter korespondencji np. z księdzem Mariuszem Karasiem miały wymiar osobisty nawet bez wyrażania życzenia pozostałyby w sferze prywatnej, jednakże otrzymane pismo dotyczy całego Środowiska Tradycji Katolickiej dlatego z przykrością informuję, iż nie jestem w stanie zadość uczynić życzeniu czcigodnego ks. Kanclerza dotyczącego nie publikowania pisma.
Poinformowanie Środowiska o odpowiedzi JE Księdza Biskupa nie jest wyrazem takich czy innych uczuć dlatego podkreślam, iż publikacja poprzedniej odpowiedzi nie jest wyrazem niezadowolenia. W pełni zrozumiałe jest, iż poinformowanie o otrzymanej odpowiedzi zarówno JE Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej jak i obecnie Księdza Kanclerza Kurii tejże diecezji jest wręcz obowiązkiem osoby składającej pismo wobec pozostałych osób podpisujących.
Dodatkowo, Księże Kanclerzu, proszę pozwolić mi na wyrażenie rosnącego zatroskania brakiem uwzględnienia próśb Środowiska Tradycji Diecezji Sosnowieckiej, w tym brakiem odniesienia się do argumentów prawnych i jedynie częściowym odniesieniem się do argumentów faktycznych, dlatego pragnę podkreślić:
·         Stanowisko Środowiska w zakresie meritum naszej prośby nie ulega zmianie także z powodu braku możliwości jego przedyskutowania z uwagi na zawieszenie niedzielnych celebracji.
·         Uprzejmie wyjaśniam, iż zgodnie z wykładnią słownikową pomówienie jest bezpodstawnym oskarżeniem lub posądzeniem, co w tym przypadku nie miało miejsca gdyż wyrażono nie osąd,  lecz przypuszczenie, którego uprawdopodobnienie szeroko wskazano w piśmie z 8 czerwca.
·         Całe środowisko modli się przed każdą Mszą Św. za duszpasterzy, zaś osobiście po każdej Mszy Św. składam publicznie „Bóg zapłać” księdzu za jej odprawienie wyrażając w ten sposób wdzięczność nie tylko konkretnej osobie ale Matce naszej Kościołowi.
Pewną trudność może stanowić zastosowanie się do „wytycznych duszpasterza Wiernych Tradycji Łacińskiej” z uwagi na brak takowych, co szerzej opisano w piśmie z 8 czerwca br.

Pozostaję z wyrazami stosownego uszanowania i modlitwy w intencji czcigodnego Księdza Kanclerza. 
Podpis osoby składającej"

ODPOWIEDŻ KSIĘDZA KANCLERZA NA PONOWNĄ PROŚBĘ WIERNYCH

 PONOWNA PROŚBA WIERNYCH
środa, 27 czerwca 2018

PRZERWA W ODPRAWIANIU MSZY ŚWIĘTEJ

Środowisko wiernych Tradycji Katolickiej w Diecezji Sosnowieckiej zamieszcza poniżej korespondencję  z JE Księdzem Biskupem Ordynariuszem Grzegorzem Kaszakiem dotyczącą sprawowania liturgii w Klasycznym Rycie Rzymskim w naszej diecezji.
W niedzielę 17 czerwca AD 2018 w kilka dni po dostarczeniu prośby o ponowne rozpatrzenie i uwzględnienie próśb środowiska, decyzją księdza opiekuna Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej Diecezji Sosnowieckiej uzgodnioną, jak ksiądz opiekun wskazał w rozmowie z jedną z wiernych, z JE księdzem Biskupem Ordynariuszem i ks. Kanclerzem Kurii Sosnowieckiej sprawowanie Mszy Świętej w naszej diecezji zostało zawieszone na okres do 30 września br.
Sytuacja taka nie miała dotąd miejsca nawet w czasie gdy Duszpasterstwo formalnie nie istniało.

Kolejna Msza Święta w kaplicy w Będzinie ma zostać odprawiona 30 września o godzinie 14:30.
Najbliższe miejsca, gdzie Wierni chcący korzystać z oddawania chwały Panu Bogu we Mszy Świętej sprawowanej w Klasycznym Rycie Rzymskim mogą to uczynić podajemy poniżej:Archidiecezja Katowicka:


w Chorzowie - kaplica pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego ul. Katowicka 107 (Rynek) — wejście od ul. Pocztowej
Msze Święte:  
niedziele: 12.30
pierwsze piątki miesiąca: 06.30
pierwsze soboty miesiąca: 08.30
Posługę pełnią kapłani Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X
Diecezja Gliwickia:Kościół Ducha Świętego  Bytom, ul. Krakowska
                                 
                                  Msze Święte:
Wtorek 19.00 Msza św.
Czwartek 19.00 Msza św.
Sobota 07.30 Msza św.
NIEDZIELA 09.45 MSZA ŚWIĘTA


Kościół Świętej Trójcy Gliwice, ul. Mikołowska

                                  Msze Święte:
Poniedziałek 06.15 Msza św. i nabożeństwo
Wtorek 06.15 Msza św. i nabożeństwo
Środa 06.15 Msza św., 07.00 Nowenna do M. B. Łysieckiej
Czwartek 19.30 Msza św.
Piątek  06.15 Msza św. i nabożeństwo         
Sobota  07.30 Godzinki 08.00 Msza św.


Kościół św. Alberta Wielkiego Parafia pw. św. Michała Archanioła Gliwice, ul. B. Krzywoustego
NIEDZIELA 14.30 MSZA ŚWIĘTA                   Korespondencja z Księdzem Ordynariuszem

1. Prośba
Prośba wiernych skierowana do Księdza Biskupa


3. Ponowna prośba

Ponowienie prośby

(aby pobrać plik należy kliknąć link, a następnie zielone, prostokątne pole pośrodku strony)

niedziela, 27 maja 2018