Wiernym Środowiska Tradycji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej w odpowiedzi na troski i pytania

W niedzielę dnia 7.10 2018 wierni jak w każdą niedzielę przygotowali prowizoryczny ołtarz zebrali się na poprzedzającym każdą Mszę Św. różańcu lecz nie doczekali się celebransa, który powinien odprawić Mszę Św.

Ustalenie „harmonogramu” i wyznaczenie celebransów na kolejne niedziele każdego miesiąca jest jedyną czynnością w ramach erygowanego przez JE ks. Biskupa Duszpasterstwa Tradycji jaką zajmował się mianowany na tę funkcję Duszpasterz ks. Tomasz Smalcerz.

Wierni od 9 lat bezskuteczne proszą o Mszę Św. w tradycyjnej formie rytu rzymskiego odprawianą w godnych warunkach przez księdza, który jest odpowiednio przygotowanego i ma do tego warunki, zapewnione przez Biskupa miejsca.

Ostatnia nasza synowska prośba z 24.12.2017 r. spowodowała najpierw odmowę jej spełnienia przez JE ks. Biskupa, a po kolejnej uzasadnionej faktycznie i prawnie prośbie o zmianę stanowiska osoba składająca prośbę doczekała się kuriozalnej (także odmownej) odpowiedzi ze strony ks. Kanclerza Kurii Sosnowieckiej mieszającej porządki odpowiedzi oficjalnej dla Środowiska i prywatnego listu do tejże osoby.

Aby nie dopuścić do manipulacji czy przekłamań Wierni mają do wglądu pełną korespondencję dotyczącą naszych synowskich próśb poniżej na stronie.

Efektem naszych próśb oprócz odmowy ich spełnienia było zawieszenie sprawowania Mszy Św. na okres wakacji. Przed pierwszą po przerwie Mszą Św. ks. Duszpasterz wystąpił z przemówieniem w którym określił nasze synowskie prośby jako „głupie”, postawił tezę, iż istnieje jakiś konflikt a następnie w oparciu o tę tezę stwierdził, iż w warunkach konfliktu nie widzi możliwości funkcjonowania duszpasterstwa.

Do Środowiska nie dotarł żadna decyzja czy dekret Biskupa miejsca zwalniający Duszpasterza Środowiska z jego obowiązków czy też likwidujący to duszpasterstwo. Sam Duszpasterz także nie raczył udzielić żadnych informacji, można więc przypuszczać, iż decyzja ks. Duszpasterza o zaprzestaniu nawet tak minimalnej działalności jaką jest ustalenie harmonogramu odprawiania Mszy Św. jest samowolna.

Na troski, obawy i cierpienia Wiernych możemy odpowiedzieć tylko jedno: prosimy o zintensyfikowanie modlitw za Kościół Święty i naszych kapłanów oraz informujemy, iż najbliższe możliwości skorzystania z Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim oferuje Diecezja Gliwicka w Kościele św. Ducha w Bytomiu oraz Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X w kaplicy w Chorzowie.

Zasady wymowy łacińskiej

Język łaciński nie posiada jednolitego systemu wymowy. Za różnice w sposobie wymowy odpowiada przede wszystkim naturalna ewolucja tego języka - od starożytności aż do średniowiecza. Ze względu na rozpowszechnienie w Europie wymowa  łaciny podlegała procesom fonetycznym zachodzącym w różnych językach narodowych, stąd zasady wymowy w różnych krajach mogą się różnić między sobą.  Współcześnie wyróżniamy cztery szkoły wymowy łacińskiej: wymowę restytuowaną (pronuntiatio restituta) oraz trzy podszkoły wymowy tradycyjnej: północnoeuropejską, południowoeuropejską (kościelną) oraz anglosaską. W Polsce najczęściej stosuje się zasady wymowy tradycyjnej z uwzględnieniem cech nabytych wraz z ewolucją języka polskiego.

Wymowa głosek w języku polskim i łacińskim jest zbliżona. Różnice zebrano w tabeli:

głoska wymowa przykład wymowa
c przed samogłoskami e, i, y, æ, œ c medicina medicina
c przed a, o, u oraz przed spółgłoską i na końcu wyrazu k columba

cantor

ecce
kolumba

kantor

ekce
 q (zawsze występuje w połączeniu z u) kw  aqua akwa
ngu  ngw  sanguis

lingua
sangwis

lingwa
 su sw2 suavis swawis
 v w vultus wultus
 æ e1 ætas  etas
 œ e1 pœna pena 
ph  f philosophus  filozofus
 rh  r rhetor retor 
 th  t  theologia  teologia
 s pomiędzy samogłoskami  s rosa roza 
y i mysterium misterium
 x  ks rex reks 


Wyjątkami są takie wyrazy jak: poeta, aer (powietrze), Michael. W tych wyrazach ae oraz oe czyta się oddzielnie.

2 Wyraz suus czytamy [suus]