Wiernym Środowiska Tradycji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej w odpowiedzi na troski i pytania

W niedzielę dnia 7.10 2018 wierni jak w każdą niedzielę przygotowali prowizoryczny ołtarz zebrali się na poprzedzającym każdą Mszę Św. różańcu lecz nie doczekali się celebransa, który powinien odprawić Mszę Św.

Ustalenie „harmonogramu” i wyznaczenie celebransów na kolejne niedziele każdego miesiąca jest jedyną czynnością w ramach erygowanego przez JE ks. Biskupa Duszpasterstwa Tradycji jaką zajmował się mianowany na tę funkcję Duszpasterz ks. Tomasz Smalcerz.

Wierni od 9 lat bezskuteczne proszą o Mszę Św. w tradycyjnej formie rytu rzymskiego odprawianą w godnych warunkach przez księdza, który jest odpowiednio przygotowanego i ma do tego warunki, zapewnione przez Biskupa miejsca.

Ostatnia nasza synowska prośba z 24.12.2017 r. spowodowała najpierw odmowę jej spełnienia przez JE ks. Biskupa, a po kolejnej uzasadnionej faktycznie i prawnie prośbie o zmianę stanowiska osoba składająca prośbę doczekała się kuriozalnej (także odmownej) odpowiedzi ze strony ks. Kanclerza Kurii Sosnowieckiej mieszającej porządki odpowiedzi oficjalnej dla Środowiska i prywatnego listu do tejże osoby.

Aby nie dopuścić do manipulacji czy przekłamań Wierni mają do wglądu pełną korespondencję dotyczącą naszych synowskich próśb poniżej na stronie.

Efektem naszych próśb oprócz odmowy ich spełnienia było zawieszenie sprawowania Mszy Św. na okres wakacji. Przed pierwszą po przerwie Mszą Św. ks. Duszpasterz wystąpił z przemówieniem w którym określił nasze synowskie prośby jako „głupie”, postawił tezę, iż istnieje jakiś konflikt a następnie w oparciu o tę tezę stwierdził, iż w warunkach konfliktu nie widzi możliwości funkcjonowania duszpasterstwa.

Do Środowiska nie dotarł żadna decyzja czy dekret Biskupa miejsca zwalniający Duszpasterza Środowiska z jego obowiązków czy też likwidujący to duszpasterstwo. Sam Duszpasterz także nie raczył udzielić żadnych informacji, można więc przypuszczać, iż decyzja ks. Duszpasterza o zaprzestaniu nawet tak minimalnej działalności jaką jest ustalenie harmonogramu odprawiania Mszy Św. jest samowolna.

Na troski, obawy i cierpienia Wiernych możemy odpowiedzieć tylko jedno: prosimy o zintensyfikowanie modlitw za Kościół Święty i naszych kapłanów oraz informujemy, iż najbliższe możliwości skorzystania z Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim oferuje Diecezja Gliwicka w Kościele św. Ducha w Bytomiu oraz Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X w kaplicy w Chorzowie.

Celebransi

OPIEKUNI ŚRODOWISKA


Ks. dr Tomasz Smalcerz 
Ks. dr Artur Seweryn

Ks. Artur Seweryn jest kapłanem diecezji sosnowieckiej. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach i w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Sosnowieckiej w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1994 roku z rąk biskupa Adama Śmigielskiego. W 2010 roku uzyskał na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie tytuł doktora teologii w zakresie homiletyki, przedstawiając pracę pt: „Teologia męczeństwa w przepowiadaniu św. Augustyna”. Pracuje w duszpasterstwie jako wikariusz. Dekretem z dnia 17 czerwca 2011 roku ks. biskup Grzegorz Kaszak zlecił mu opiekę duszpasterską nad wiernymi, którzy pragną uczestniczyć we Mszy Świętej sprawowanej w rycie trydenckim. Był opiekunem środowiska w latach 2011 - 2015 roku.
Ks. prałat dr Czesław Tomczyk 

Ksiądz Czesław Tomczyk urodził się 6 sierpnia 1930 roku. Jako alumn seminarium w latach 1950- 1954 studiował na Wydziale Teologicznym UJ. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego 18 grudnia 1955 r. w kościele św. Antoniego w Częstochowie. W czasie studiów doktoranckich na Akademii Teologii Katolickiej pracował jednocześnie duszpastersko na terenie Sosnowca, pełniąc obowiązki kapelana sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus (1968-1973) oraz duszpasterza akademickiego (1968-1970). W 1980 r. otrzymał nominację na proboszcza parafii św. Barbary w Sosnowcu. 24 marca 1974 r. uzyskał stopień naukowy doktora teologii katolickiej po złożeniu przepisanych egzaminów i przedłożeniu dysertacji: Diecezja częstochowska w latach okupacji hitlerowskiej 1939- 1945.  W 1978 r. ukazała się ona drukiem w ramach serii wydawniczej Studia  z historii Kościoła w Polsce (t.4) i stanowi do dzisiejszego dnia jedno z najważniejszych dzieł w zakresie dziejów diecezji częstochowskiej. 3 czerwca 1992 r. został mianowany przez pierwszego biskupa sosnowieckiego ks. Adama Śmigielskiego SDB kanclerzem Kurii Diecezjalnej oraz wikariuszem generalnym. Swe obowiązki pełnił do dnia 31 lipca 2007 r. Z dniem 1 sierpnia 2007 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Księży Św. Józefa w Będzinie. W 1992 r. zostal mianowany kapelanem honorowym Ojca Świętego Jana Pawła II. W 1997 r. został odznaczony godnością kanonika gremialnego kapituły katedralnej. W czerwcu 2008 r. odznaczony został godnością prałata honorowego Ojca Świętego Benedykta XVI. Mszę Świętą w klasycznym rycie rzymskim sprawował w latach 1955- 1969, a w naszym środowisku w okresie od 2009 roku do 2011 roku.

KSIĘŻA POSŁUGUJĄCY OBECNIE

Ks. Arkadiusz Witkowski

Ks. Arkadiusz Witkowski urodził się w 1983 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 2008 z rąk biskupa Adama Śmigielskiego. Następnie przez rok posługiwał jako wikariusz w parafii Jangrot. W 2009 roku został skierowany przez biskupa Grzegorza Kaszaka na studia z zakresu Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie. Obecnie pełni obowiązki audytora Sądu Biskupiego naszej diecezji oraz jest wikariuszem w parafii p.w. św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu. Od roku 2013 pełni także posługę w naszym środowisku odprawiając Msze Święte najczęściej w drugą niedzielę miesiąca.
Ks. Marcin Słodczyk (w piąte niedziele miesiąca)

Ks. Adrian Łukowicz (w pierwsze niedziele miesiąca)
Ks. prałat Tadeusz Kamiński

Ks. Tadeusz Kamiński urodził się 10 sierpnia 1937 roku w Bobrowej w powiecie wieluńskim. Wyświęcony na kapłana 30 czerwca 1960 r. w Częstochowie. Przez 31 lat był proboszczem parafii św. Floriana w Sosnowcu - Zagórzu. W 2012 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu św. Józefa w Będzinie. W naszym środowisku posługuje od 2013 r. odprawiając Msze Święte głównie w czwarte niedziele miesiąca.


W NASZYM ŚRODOWISKU MSZE ŚWIĘTE ODPRAWIALI TAKŻE:
ks. Andrzej Polit (jednorazowo)
ks. Jarosław Steczkowski (duszpasterz Środowiska Tradycji Katolickiej w diec. gliwickiej)
ks. kan. Stefan Walusiński (odprawiał sporadycznie od 2013 do 2015 roku)
ks. Marcin Kruszak (odprawiał sporadycznie w 2013 roku)
ks. prał. Jan Szkoc (jednorazowo)
ks. Jacek Bałemba SDB (wygłosił trzydniowe rekolekcje i odprawiał Msze Święte w 2015 roku)
ks. kan. Tadeusz Stokowski (odprawiał sporadycznie w 2015 i 2017 roku)
ks. Leopold Powierża CSMA (wygłosił trzydniowe rekolekcje i odprawiał Msze Święte w 2016 roku)
ks. Marcin Lech (odprawiał od 2014 do 2017 roczną przerwą w V niedziele miesiąca)
ks. Karol Załęski IBP (wygłosił trzydniowe rekolekcje i odprawiał Msze Święte w 2017 roku)
ks. dr Dariusz Olewiński (jednorazowo w 2017 roku)