Wiernym Środowiska Tradycji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej w odpowiedzi na troski i pytania

W niedzielę dnia 7.10 2018 wierni jak w każdą niedzielę przygotowali prowizoryczny ołtarz zebrali się na poprzedzającym każdą Mszę Św. różańcu lecz nie doczekali się celebransa, który powinien odprawić Mszę Św.

Ustalenie „harmonogramu” i wyznaczenie celebransów na kolejne niedziele każdego miesiąca jest jedyną czynnością w ramach erygowanego przez JE ks. Biskupa Duszpasterstwa Tradycji jaką zajmował się mianowany na tę funkcję Duszpasterz ks. Tomasz Smalcerz.

Wierni od 9 lat bezskuteczne proszą o Mszę Św. w tradycyjnej formie rytu rzymskiego odprawianą w godnych warunkach przez księdza, który jest odpowiednio przygotowanego i ma do tego warunki, zapewnione przez Biskupa miejsca.

Ostatnia nasza synowska prośba z 24.12.2017 r. spowodowała najpierw odmowę jej spełnienia przez JE ks. Biskupa, a po kolejnej uzasadnionej faktycznie i prawnie prośbie o zmianę stanowiska osoba składająca prośbę doczekała się kuriozalnej (także odmownej) odpowiedzi ze strony ks. Kanclerza Kurii Sosnowieckiej mieszającej porządki odpowiedzi oficjalnej dla Środowiska i prywatnego listu do tejże osoby.

Aby nie dopuścić do manipulacji czy przekłamań Wierni mają do wglądu pełną korespondencję dotyczącą naszych synowskich próśb poniżej na stronie.

Efektem naszych próśb oprócz odmowy ich spełnienia było zawieszenie sprawowania Mszy Św. na okres wakacji. Przed pierwszą po przerwie Mszą Św. ks. Duszpasterz wystąpił z przemówieniem w którym określił nasze synowskie prośby jako „głupie”, postawił tezę, iż istnieje jakiś konflikt a następnie w oparciu o tę tezę stwierdził, iż w warunkach konfliktu nie widzi możliwości funkcjonowania duszpasterstwa.

Do Środowiska nie dotarł żadna decyzja czy dekret Biskupa miejsca zwalniający Duszpasterza Środowiska z jego obowiązków czy też likwidujący to duszpasterstwo. Sam Duszpasterz także nie raczył udzielić żadnych informacji, można więc przypuszczać, iż decyzja ks. Duszpasterza o zaprzestaniu nawet tak minimalnej działalności jaką jest ustalenie harmonogramu odprawiania Mszy Św. jest samowolna.

Na troski, obawy i cierpienia Wiernych możemy odpowiedzieć tylko jedno: prosimy o zintensyfikowanie modlitw za Kościół Święty i naszych kapłanów oraz informujemy, iż najbliższe możliwości skorzystania z Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim oferuje Diecezja Gliwicka w Kościele św. Ducha w Bytomiu oraz Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X w kaplicy w Chorzowie.

sobota, 15 września 2018

INFORMACJE WRZEŚNIOWE

Drodzy Wierni Środowiska Tradycji Łacińskiej Diecezji Sosnowieckiej


Zgodnie z informacjami przekazanymi w czerwcu przed ks. dr. Tomasza Smalcerza, oraz umieszczonymi na stronie Diecezji Sosnowieckiej - kolejna Msza Święta ma zostać odprawiona w niedzielę 30 września o godz. 14:30 w kaplicy Domu Św. Józefa w Będzinie.

Proszę wszystkie osoby zaangażowane w zabezpieczenie paramentów należących do wiernych Duszpasterstwa o przybycie co najmniej o godzinie 13:30. Ponadto na naszą ponowną prośbę z dnia 8 czerwca br., skierowaną do JE Księdza Biskupa Ordynariusza naszej diecezji dotyczącą rozwoju liturgii w tradycyjnym Rycie Rzymskim otrzymaliśmy odpowiedź, którą w imieniu  ks. Biskupa skierował na ręce osoby składającej pismo Ks. Kanclerz Kurii naszej diecezji.
Z uwagi na dość kuriozalną formę i treść odpowiedzi, w duchu lojalności wobec naszych duszpasterzy osoba składająca pisma skierowała na ręce Ks. Kanclerza informację i wyjaśnienie dotyczące publikacji odpowiedzi.
Wierni mogą zapoznać się z treścią całej korespondencji poniżej.


ODPOWIEDŻ NA PISMO KSIĘDZA KANCLERZA
"Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Czcigodny Księże Kanclerzu,
uprzejmie dziękuję za skierowane pismo L.dz. 713/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. Ponieważ zechciał czcigodny Ksiądz połączyć w jednym piśmie dwa porządki:
1 odpowiedzi w imieniu JE ks. Biskupa Ordynariusza naszej diecezji na słuszne, sprawiedliwe i uzasadnione prośby Środowiska Tradycji Diecezji Sosnowieckiej,  w imieniu którego raz osobiście, a raz w towarzystwie dwóch innych osób, wystąpiłem jako zaledwie składający (współskadający) pisma oraz
2  podzielenia się z moją skromną osobą opiniami, odczuciami i wrażeniami, a także radami, które jako pokorny syn Kościoła z wdzięcznością przyjmuję, czuję się w obowiązku wyjaśnić, co następuje:

Nie miałem dotychczas przyjemności prowadzić z czcigodnym Księdzem korespondencji osobistej jednakże uprzejmie informuję, iż gdyby zagadnienia lub charakter korespondencji np. z księdzem Mariuszem Karasiem miały wymiar osobisty nawet bez wyrażania życzenia pozostałyby w sferze prywatnej, jednakże otrzymane pismo dotyczy całego Środowiska Tradycji Katolickiej dlatego z przykrością informuję, iż nie jestem w stanie zadość uczynić życzeniu czcigodnego ks. Kanclerza dotyczącego nie publikowania pisma.
Poinformowanie Środowiska o odpowiedzi JE Księdza Biskupa nie jest wyrazem takich czy innych uczuć dlatego podkreślam, iż publikacja poprzedniej odpowiedzi nie jest wyrazem niezadowolenia. W pełni zrozumiałe jest, iż poinformowanie o otrzymanej odpowiedzi zarówno JE Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej jak i obecnie Księdza Kanclerza Kurii tejże diecezji jest wręcz obowiązkiem osoby składającej pismo wobec pozostałych osób podpisujących.
Dodatkowo, Księże Kanclerzu, proszę pozwolić mi na wyrażenie rosnącego zatroskania brakiem uwzględnienia próśb Środowiska Tradycji Diecezji Sosnowieckiej, w tym brakiem odniesienia się do argumentów prawnych i jedynie częściowym odniesieniem się do argumentów faktycznych, dlatego pragnę podkreślić:
·         Stanowisko Środowiska w zakresie meritum naszej prośby nie ulega zmianie także z powodu braku możliwości jego przedyskutowania z uwagi na zawieszenie niedzielnych celebracji.
·         Uprzejmie wyjaśniam, iż zgodnie z wykładnią słownikową pomówienie jest bezpodstawnym oskarżeniem lub posądzeniem, co w tym przypadku nie miało miejsca gdyż wyrażono nie osąd,  lecz przypuszczenie, którego uprawdopodobnienie szeroko wskazano w piśmie z 8 czerwca.
·         Całe środowisko modli się przed każdą Mszą Św. za duszpasterzy, zaś osobiście po każdej Mszy Św. składam publicznie „Bóg zapłać” księdzu za jej odprawienie wyrażając w ten sposób wdzięczność nie tylko konkretnej osobie ale Matce naszej Kościołowi.
Pewną trudność może stanowić zastosowanie się do „wytycznych duszpasterza Wiernych Tradycji Łacińskiej” z uwagi na brak takowych, co szerzej opisano w piśmie z 8 czerwca br.

Pozostaję z wyrazami stosownego uszanowania i modlitwy w intencji czcigodnego Księdza Kanclerza. 
Podpis osoby składającej"

ODPOWIEDŻ KSIĘDZA KANCLERZA NA PONOWNĄ PROŚBĘ WIERNYCH

 PONOWNA PROŚBA WIERNYCH