sobota, 18 sierpnia 2012

XII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Słowa Chrystusa:
<<Błogosławione oczy, które
widzą, co wy widzicie>> odnoszą
się do wszystkich dzieci Kościoła.
W Starym Testamencie
obowiązywały te same
przykazania, w ludziach tkwiły te
same namiętności, a nie mieli oni
Sakramentów świętych i
wszystkich łask, jakie one
przynoszą. Dzisiaj Chrystus staje
przed nami jako pośrednik
Nowego Przymierza
doskonalszego niż Stare (lekcja) i
jako miłosierny Samarytanin,
który pochyła się nad duszą
ludzką, obrabowaną z łaski i
poranioną, aby ją uzdrowić
(ewangelia).
(Mszał Rzymski w opracowaniu
benedyktynów tynieckich,
Poznań 1963).


Lekcja z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian:
Bracia: Ufność taką mamy przez
Chrystusa ku Bogu. Nie
jakobyśmy zdolni byli pomyśleć
co sami z siebie, jako z siebie, ale
zdolność nasza z Boga jest. On
też uzdolnił nas, abyśmy się stali
sługami nowego Przymierza, nie
według litery, ale według Ducha:
bo litera zabija, a Duch ożywia. A
jeśli posługa śmierci, wyryta
literami na kamieniach, była w
takiej chwale, że synowie Izraela
nie mogli patrzeć na twarz
Mojżeszową dla jasności oblicza
jego, która zniknąć miała, jakoż
więcej posługa Ducha będzie w
chwale. Albowiem jeśli chwałą
jest posługa potępienia, daleko
bardziej w chwałę obfitować
będzie posługa sprawiedliwości.
(2 Kor 3:4-9)

Z Ewangelii według świętego Łukasza:
Onego czasu: Rzekł Jezus
uczniom swoim: <<Błogosławione
oczy, które widzą, co wy
widzicie. Bo powiadam wam, że
wielu proroków i królów chciało
widzieć, co wy widzicie, a nie
widzieli, i słyszeć, co słyszycie, a
nie słyszeli>>.
A oto pewien biegły w Zakonie
powstał doświadczając Go i
rzekł: <<Nauczycielu, co mam
czynić, abym osiągnął życie
wieczne?>> A On rzekł do niego:
<<W Prawie co napisano? jako
czytasz?>> A on odpowiadając
rzekł: <<Będziesz miłował Pana
Boga twego ze wszystkiego
serca twego i ze wszystkiej
duszy twojej, i ze wszystkich sił
twoich, i ze wszystkiej myśli
twojej, a bliźniego twego jak
siebie samego>>. Rzekł mu:
<<Dobrześ odpowiedział. Czyń to,
a będziesz żył>>. On zaś, chcąc się
usprawiedliwić, rzekł do Jezusa:
<<A któż jest moim bliźnim?>>
Jezus zaś, podejmując pytanie,
rzekł:
<<Człowiek pewien zstępował z
Jerozolimy do Jerycha i wpadł
między złoczyńców, którzy go
też złupili i rany zadawszy
odeszli, zostawiając na pół
umarłego. I zdarzyło się, że
kapłan pewien zstępował tąż
drogą i ujrzawszy go minął.
Także i lewita, będąc blisko
miejsca i widząc go, minął. A
Samarytanin pewien, zdążając
drogą, przechodził obok niego i
ujrzawszy go użalił się nad nim. I
przybliżywszy się zawiązał rany
jego, nalewając oliwy i wina,
posadził go na swe juczne
zwierzę i zawiózł do gospody, i
pielęgnował go. A nazajutrz
wyjął dwa denary i wręczył je
właścicielowi gospody, mówiąc:
Miej nad nim pieczę, a cokolwiek
ponad to wydasz, ja, gdy się
wrócę, oddam tobie.
Któryż z tych trzech zdaje ci się
być bliźnim tego, co wpadł
między złoczyńców?>> A on rzekł:
<<Ten, który mu miłosierdzie
okazał>>. I rzekł mu Jezus: <<Idź, a
czyń i ty podobnie>>.
(Łk 10, 23-27)